Menu

ราคาเท่าไหร่ How much is it? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “How much is it?” อ่านว่า ฮาว มัช อิส อิท แปลว่า ราคาเท่าไหร่ ใช้ในกรณีที่ต้องการสอบถามราคาสิ่งของต่าง หรือจะพูดสั้นๆว่า How much? ก็ได้

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *