Menu

ราตรีสวัสดิ์ Good night. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Good night.” อ่านว่า กุ๊ดไนท แปลว่า ราตรีสวัสดิ์ สำนวนนี้เอาไว้กล่าวก่อนเข้านอน

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *