Menu

ลาก่อน Goodbye. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Goodbye.” อ่านว่า กุ๊ดบาย แปลว่า ลาก่อน สำนวนนี้เอาไว้กล่าวลา ใช้ได้กับบุคคลทั่วไป ถ้าเป็นกันเองจะใช้คำว่า “Bye” (บาย)

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *