คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 350 ที่ใช้บ่อยสุดๆ คำพื้นฐานง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล ที่ใช้บ่อย 350 คำที่ใช้บ่อยๆ บางคนอาจคิดว่า เอ๋ บางคำทำไมมันดูเหมือนจะไม่ใช่ ตรงนี้ก็ขอบอกว่าคำที่นำมานี้อ้างอิงจากคลังคำศัพท์ของฝรั่งนะครับ เขาว่าบ่อยก็บ่อยตามเขาล่ะกัน

จะว่าเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ได้ครับ เพราะเป็นการรวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ศึกษากัน นักเรียนก็เอาไปท่องจำให้ได้เลยเชียว ถ้าขยันหน่อยไม่กี่วันก็คงจำได้หมดแล้ว

สำหรับคนที่อ่านไม่ออกก็มีตัวช่วยอยู่นะครับ ซึ่งได้จัดพิมพ์คำอ่านและคำแปลให้แล้วเรียบร้อย สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัยเรียน และวัยทำงาน หรือจะเอาไปเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ม.1 ก็ยังได้เลย บางคนอาจจะว่าง่าย แต่อย่าลืมว่า มีเด็กๆบางคนบอกว่ามันก็ยังยากอยู่ดีครับคุณครู

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์อังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยสุด 350 คำ

มาศึกษาคําศัพท์ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลยครับ คำที่พิมพ์ดำคือคำที่ต้องเน้นเสียงครับ (stress)

a          อะ         หนึ่ง
about  อะเบ๊า     ประมาณ, เกี่ยวกับ
above  อะบั๊ฝ     บน
act        แอ๊ค      แสดง
add       แอด      บวก
after     อ๊าฟเทอะ หลังจาก
again   อะเก๊น  อีกครั้ง
against  อะเก๊นสท ต้าน, พิง
air        แอ        อากาศ
all         ออล      ทั้งหมด
also      ออลโซ  ด้วย, เช่นกัน
always  อ๊อลเวส เสมอ
and       แอนด    และ
another อะนั๊ธเธอ อีกหนึ่ง
answer  แอ๊นเซอะ ตอบ, คำตอบ
any      เอ๊นนิ     ใดๆ, เลย
area     แอ๊เรีย    พื้นที่
as         แอส เท่ากัน, ราวกับ
ask       อาสค     ถาม
at         แอ๊ท      ที่, เวลา

back     แบ๊ค      หลัง, กลับ
base     เบส       ฐาน
be         บี          เป็น อยู่ คือ
because บิค๊อส  เพราะว่า
before  บิฟ๊อ      ก่อน
begin   บิกิ๊น       เริ่ม
best      เบสท     ดีที่สุด
better เบ็ทเทอะ  ดีกว่า
between  บิทวีน ระหว่าง
big        บิ๊ก        ใหญ่
bird       เบิด       นก
black     แบลค    สีดำ
body     บ๊อดิ      ร่างกาย
book     บุ๊ค        หนังสือ
both      โบธ       ทั้งคู่
boy       บอย      เด็กชาย
build     บิลด      สร้าง
but        บัท        แต่
by         บาย       โดย

call       คอล      เรียก, โทร
can       แคน      สามารถ, กระป๋อง
car        คา         รถยนต์
care      แค        สนใจ
carry    แค๊ริ       ถือ, ลำเลียง
cause    คอส      สาเหตุ
center เซ๊นเทอะ            ศูนย์กลาง
change เชนจ      เปลี่ยน
city      ซิ๊ททิ     เมือง
class     คลาส     ห้องเรียน
close     โคลส     ปิด
cold      โคลด     หนาว
color     คั๊ลเลอะ  สี
come    คัม        มา
complete  คัมพลีท  สมบูรณ์
country  คั๊นทริ   ประเทศ
cover   คั๊ฝเฝอะ  ปก, ปกคลุม
cross     ครอส     ข้าม
cut        คัท        ตัด
day       เด         วัน

differ    ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
direct   ไดเร๊คท  ควบคุม
do         ดู          ทำ
dog       ดอก      หมา
down    ดาวน     ลง
draw     ดรอ       วาด
during ดิ๊วริง      ช่วงระหว่าง

each     อีช        แต่ละ
early    เอ๊อลิ     แต่เช้า
earth     เอิธ       โลก
eat        อีท        กิน
end       เอนด     จบ
enough อินั๊ฟ     เพียงพอ
even     อี๊ฟวัน    แม้, ซ้ำยัง
ever     เอ๊ฝเฝอะ เคย
every   เอ๊ฝริ      ทุกๆ
example อิกซ๊ามพัล ตัวอย่าง
eye       อาย       ตา
face      เฟส       หน้า

family   แฟ๊มลิ    ครอบครัว
far        ฟา        ไกล
fast       ฟาสท    เร็ว
father   ฟ๊าเธอะ พ่อ
feel       ฟีล        รู้สึก
few       ฟิว        สองสาม
find       ไฟด      ค้นพบ, ค้นหา
fire       ไฟร       ไฟ
first       เฟิสท     ที่หนึ่ง, แรก
fish       ฟิช        ปลา
follow   ฟ๊อลโล  ติดตาม
food      ฟูด        อาหาร
for        ฟอ        สำหรับ
form     ฟอม      รูปแบบ
friend    เฟรนด   เพื่อน
from     ฟรอม    จาก

get        เก็ท       ได้รับ, ไปถึง
girl        เกิล       เด็กหญิง
give      กีฝ        ให้
go         โก         ไป
good     กูด        ดี
govern  กั๊ฝฝัน   ปกครอง
great     เกรท     ยอดเยี่ยม
ground กราวด    พื้น
group    กรูพ      กลุ่ม
grow     โกร       โต

half       ฮาฟ      ครึ่ง
hand     แฮนด    มือ
happen แฮ๊พพัน เกิดขึ้น
happy  แฮ๊พพิ    มีความสุข
hard      ฮาด       ยาก
have     แฮฝ      มี
he         ฮี          เขา
head     เฮด       หัว
hear      เฮีย       ได้ยิน
help      เฮ็ลพ     ช่วย
her       เฮอ       หล่อน
here      เฮีย       ที่นี่
high      ไฮ        สูง
him       ฮิม        เขา
his        ฮิส        ของเขา
hold      โฮลด     ถือ
home    โฮม       บ้าน
horse    ฮอส      ม้า
hot        ฮ็อท      ร้อน
hour      เอาเวอะ  ชั่วโมง
house    เฮาส์      บ้าน
how      ฮาว       อย่างไร

I           ไอ        ฉัน
idea      ไอเดี๊ย   ความคิด
if          อิฟ        ถ้า
in          อิน        ใน
it          อิท        มัน

just       จัสท      เพิ่งจะ, เพียงแค่

keep     คีพ        เลี้ยง
kind      ไคด      ใจดี, ชนิด
king      คิง         ราชา
know    โน         รู้

land      แลนด    ดินแดน
large     ลาจ       กว้างใหญ่
last       ลาสท    สุดท้าย
late       เลท       สาย
lay        เล         วาง
learn     เลิน       เรียนรู้
leave    ลีฝ        ออกไป
left        เล็ฟท     ซ้าย
less       เล็ส       น้อยกว่า
let         เล็ท       ให้
letter    เล็ทเทอะ จดหมาย
life        ไลฟ      ชีวิต
light      ไลท์      ไฟ, เบา
like       ไลค      ชอบ
line       ไลน      เส้น
list        ลิสท      รายชื่อ
listen    ลิ๊สซัน    ฟัง
little     ลิ๊ททัล    เล็ก
live       ลิฝ        อาศัยอยู่
long      ลอง       ยาว, นาน
look      ลุค        มอง
love      ลัฝ        รัก, ความรัก
low       โล         ต่ำ

main     เมน       สำคัญ
make    เมค       ทำ
man      แมน      ผู้ชาย
many   เม๊นนิ     มาก
map      แม็พ      แผนที่
mark     มาค       เครื่องหมาย
may      เม         อาจจะ
me        มี          ฉัน
mean    มีน        หมายถึง
measure เม๊เชอะ   วัด
might    ไมท      อาจจะ
mile      ไมล      ไมล์
money มั๊นนิ      เงิน
more     มอ        มาก, มากกว่า
morning ม๊อนิง   ตอนเช้า
most     โมสท    ส่วนมาก
mother มัธเธอะ  แม่
mountain  เม๊าทัน  ภูเขา
move    มูฝ        เคลื่อน, ย้าย
much    มัช        มาก
music   มิ๊วสิค     ดนตรี
must     มัสท      ต้อง
my        มาย       ของฉัน

name    เนม       ชื่อ
near      เนีย       ใกล้
need     นีด        ต้องการ
never   เน๊ฝเฝอะ  ไม่เคย
new      นิว         ใหม่
next      เน็กซ     ถัดไป
night     ไนท      กลางคืน
no         โน         ไม่
not        น็อท      ไม่
notice   โน๊ทิส    สังเกต
now      นาว       ตอนนี้
number  นั๊มเบอร์  หมายเลข

of         ออฟ      ของ, ด้วย
off        ออฟ      จาก, ไกล
often     อ๊อฟัน    บ่อยๆ
old        โอลด     เก่า, แก่
on         ออน      บน
once     วันซ      หนึ่งครั้ง
only      โอ๊นลิ     เท่านั้น
open     โอ๊พัน    เปิด
or         ออ        หรือ
order    อ๊อเดอะ  สั่ง
other    อั๊ธเธอะ  อื่น
our       เอ๊าเวอะ  ของพวกเรา
out        เอ้า        นอก
over     โอ๊เฝอะ  บน
own      โอน       เป็นเจ้าของ

page     เพจ       หน้า
paper   เพ๊เพอะ  กระดาษ
part      พาท      ส่วน
pass      พาส      ผ่าน
pattern  แพ๊ททัน   รูบแบบ
people  พี๊พัล      คน
person เพ๊อซัน   บุคคล
picture พิ๊คเชอะ ภาพ
piece     พีซ        ชิ้น
place     เพลส     สถานที่
plant     แพลนท  พืช
play      เพล       เล่น
point     พอยท    ชี้, จุด, คะแนน
port      พอท      ท่าเรือ
press    เพรส     กด
problem พร๊อบลัม  ปัญหา
product พร๊อดัค  ผลผลิต
pull       พุล        ดึง
put        พุท        วาง

question คเว๊สชัน คำถาม

rain       เรน        ฝนตก
reach    รีช         มาถึง
read      รีด         อ่าน
ready   เร๊ดดิ      พร้อม
real       รีล         จริง
red       เรด        สีแดง
remember  รีเม๊มเบอะ จำได้
right      ไรท       ขวา, ถูกต้อง
river     ริ๊เวอะ     แม่น้ำ
road      โรด       ถนน
rock      ร๊อค       หิน
room     รูม         ห้อง
round    เราด      กลม
rule       รูล         กฎ
run       รัน         วิ่ง

same    เซม       เหมือนกัน
say       เซ         พูด
school   สกูล      โรงเรียน
sea       ซี          ทะเล
second เซ๊คัน     ที่สอง
see       ซี          เห็น
seem    ซีม        ดูเหมือน
self       เซลฟ     เอง
sentence เซ๊นเทนส  ประโยค
serve    เซิฟ       บริการ
set        เซ็ท       จัด
several  เซ็ฝรัล มากมาย
she       ชี          หล่อน
ship      ชิพ        เรือใหญ่
short     ชอร์ท    สั้น
should   ชูด        ควรจะ
show     โช         แสดง
side      ไซด      ด้าน
simple ซิ๊มพัล    ง่าย
sing      ซิง        ร้องเพลง
size       ไซซ      ขนาด
slow      สโล       ช้า
small     สมอล    เล็ก
so         โซ        ดังนั้น
some    ซัม        บาง(คน, อัน, ตัว)
song     ซอง      เพลง
soon     ซูน        เร็วๆนี้
sound    เซาด     เสียง
spell      สเป็ล     สะกด
stand    สแตนด  ยืน
start      สตารท   เริ่มต้น
state     สเตท     รัฐ
step      สเต็ป     ก้าว, ขั้นตอน
still       สติล      ยังคง, นิ่ง
story    สต๊อริ     เรื่องราว
study   สตั๊ดดิ    เรียน
such      ซัช        เช่นนั้น
sun       ซัน        พระอาทิตย์
sure      ชัว         มั่นใจ

table    เท๊บัล     โต๊ะ
take      เทค       เอา
talk       ทอค      สนทนา
tell        เท็ล       บอก
than      แดน      กว่า
that       แด็ท      นั่น, ว่า
the        เดอะ      –
their      แด        ของพวกเขา
them     เด็ม       พวกเขา
then      เด็น       ต่อมา
there     แด        ที่นั่น
these    ดีส        เหล่านี้
they      เด         พวกเขา
thing     ธิง         สิ่งของ
think     ธิงค       คิด
this       ดิส        นี่
those    โดส       เหล่าโน้น
though  โด        แม้ว่า
thought             ธอท      ความคิด
through  ธรู        ผ่าน
time      ไทม      เวลา
to         ทู          สู่, ที่จะ
together  ทุเก๊เธอะ          ด้วยกัน
too        ทู          เช่นกัน
top        ท๊อพ      บน, ยอด
toward  ทุวัดส    ไปยัง
travel   แทรวัล   เดินทาง
tree      ทรี        ต้นไม้
true      ทรู        จริง
try        ทราย     พยายาม
turn      เทิน       หมุน, เลี้ยว

under   อั๊นเดอ   ล่าง
understand  อั๊นเดอสแตน เข้าใจ
until     อันทิ๊ล   กระทั่ง
up         อัพ        บน
us         อัส        พวกเรา
use       ยูส        ใช้

very     เว๊ริ        มาก

walk     วอค       เดิน
want     ว๊อนท    ต้องการ
war       วอ         สังคราม
watch    ว็อทช    มอง, ดู
water   ว๊อเทอะ  น้ำ
way      เว          ทาง, วิธี
we        วี           พวกเรา
well      เว็ล        ดี
what     ว็อท      อะไร, สิ่งที่
when    เว็น        เมื่อไหร่, เมื่อ
where   แว         ที่ไหน, ที่
which    วิช         อันไหน, ซึ่ง
while     ไวล       ขณะ
white    ไวท       ขาว
who      ฮู          ใคร, ผู้ที่
whole    โฮล       ทั้งหมด
why      วาย       ทำไม, สาเหต
will       วิล         จะ
wind     วินด       ลม
with      วิธ         กับ, ที่มี, ด้วย
without วิธเธ๊า   ไม่มี
wood    วูด         ไม้
word     เวิด        คำ
work     เวิค        ทำงาน, งาน
world    เวิลด      โลก
write     ไรท       เขียน

year      เยีย       ปี
you       ยู          คุณ
young   ยัง         วัยรุ่น

เป็นไงบ้างครับ คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ คํา อ่าน คํา แปล ง่ายๆที่นำมาฝากกัน อ้อ มีบางคนเขียนไม่ค่อยถูกกัน เขียนว่า “คําสับภาษาอังกฤษ” ไม่ถูกนะครับ อันนี้เป็นคำอ่านนะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 237

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 350 ที่ใช้บ่อยสุดๆ คำพื้นฐานง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *