หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่สำคัญของไทย

หน่วยงานราชการภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจของไทย มาดูกันว่าหน่วยงานต่างๆของไทยเรา เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้าง บางชื่อเขาอาจไม่ได้แปลแบบคำต่อคำนะครับ จะเป็นการแปลโดยยึดความหมายเป็นสำคัญ

หน่วยงานราชการภาษาอังกฤษ

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government agencies & state enterprises)

  • หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษคือ Government agencies
  • และรัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษคือ state enterprises

มาดูหน่วยงานที่สำคัญๆของไทยกันนะครับ

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary  -สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Information – กรมสารนิเทศ Department of International Economic Affairs – กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of Consular Affairs – กรมการกงสุล Thailand International Cooperation Agency (TICA) – สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมคือ กรมวิเทศสหการ – Department of Technical and Economic Cooperation)
Department of Protocol – กรมพิธีการทูต Department of International Organization – กรมองค์การระหว่างประเทศ
Department of Treaties and Legal Affairs – กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย Department of ASEAN Affairs – กรมอาเซียน
Department of European Affairs – กรมยุโรป Department of American and South Pacific Affairs – กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of East Asian Affairs – กรมเอเชียตะวันออก Department of South Asian, Middle East and African Affairs – กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
The Revenue Department – กรมสรรพากร The Customs Department – กรมศุลกากร
The Excise Department – กรมสรรพสามิต The Comptroller-General’s Department – กรมบัญชีกลาง
The Treasury Department – กรมธนารักษ์ The Fiscal Policy Office – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
The Public Debt Management Office – สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ Office of the State Enterprise Policy Commission – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

The Government Lottery Office – สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Thailand Tobacco Monopoly – โรงงานยาสูบ
Liquor Distillery Organization – องค์การสุรา Playing Card Factory – โรงงานไพ่
Krung Thai Bank Public Company Ltd. – ธนาคารกรุงไทย Government Savings Bank – ธนาคารออมสิน
Government Housing Bank – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (ธสน.)
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) Government Fiscal Management Information System (GFMIS) – หน่วยงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Agriculture – กรมวิชาการเกษตร The Land Development Department – กรมพัฒนาที่ดิน
Department of Fisheries – กรมประมง The Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน
Department of Livestock Development – กรมปศุสัตว์ Department of Cooperative Auditing – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Department of Agricultural Extension – กรมส่งเสริมการเกษตร The Cooperative Promotion Department – กรมส่งเสริมสหกรณ์
The Rice Department – กรมการข้าว Department of Royal Rain and Agricultural Aviation – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
The Queen Sirikit Department of Sericulture – กรมหม่อนไหม The National Agricultural and Food Products Standards Office – สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Office of Agricultural Economics – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร The Agricultural Land Reform Office – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

The Marketing Organization for Farmers – องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand – องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Fish Marketing Organization – องค์การสะพานปลา The Rubber Authority of Thailand (RAT) – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

Institute of High-Land Research and Development – สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง The Agricultural Research Development Office – สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
Office of the Agricultural Museum in Honor of His Majesty the King – สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Royal Thai Armed Forces Headquarters – กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Aide de Camp Department – กรมราชองครักษ์
Royal Thai Army – กองทัพบก Royal Thai Navy – กองทัพเรือ
Royal Thai Air Force – กองทัพอากาศ The Royal Guard Command  – หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
The War Veterans Organization of Thailand – องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก Defence Finance Department – กรมการ

เงินกลาโหม

Secretariat Department – กรมเสมียนตรา The Judge Advocate General’s Department – กรมพระธรรมนูญ
Armed Forces Education Department –

กรมยุทธการศึกษาทหาร

Defence Energy Department, Defence Industry and Energy Center – กรมการพลัง

งานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Defence Industry Department, Defence Industry and Energy Center – กรมการ

อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Armed Forces Development Command – หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Social Development and Welfare (DSDW) – กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Department of Women’s Affairs and Family Development – กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Department of Children and Youth – กรมกิจการเด็กและเยาวชน Department of Older Persons (DOP) – กรมกิจการผู้สูงอายุ
Department of Empowerment of Persons with Disabilities – กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ The Pawn Office – สำนักงานธนานุเคราะห์

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

The National Housing Authority – การเคหะแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ) Institute of Community Organization Development (Public Organization) – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sport) (รวมรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Physical Education (DPE) – กรมพลศึกษา Department of Tourism (DOT) – กรมการท่องเที่ยว
The Sports Authority of Thailand (SAT) – การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) The Tourism Authority of Thailand (TAT) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
Institute of Physical Education – สถาบันการพลศึกษา  

กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport and Communications)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Highways – กรมทางหลวง Department of Rural State Roads – กรมทางหลวงชนบท
Department of Land Transport – กรมการขนส่งทางบก The Harbor Department – กรมเจ้าท่า
Department of Civil Aviation – กรมการบินพลเรือน Office of Transport and Traffic Policy and Planning – สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

The Expressway Authority of Thailand (EXAT) – การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) The Port Authority of Thailand (PAT) – การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
The State Railway of Thailand (SRT) – การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) – การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) – บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด Thai Airways International Public Company Limited (THAI) – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)
The Transport Company Limited – บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
Aeronautical Radio of Thailand Company Limited – บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด The Bangkok Mass Transit Authority  (BMTA) –  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

(ขสมก.)

State Railway of Thailand (SRT) Electrified Train Company Limited – บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด Civil Aviation Training Center, Thailand – สถาบันการบินพลเรือน
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited – บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด Thai Smile Airways Company Limited  – บริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จำกัด

กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Energy Business – กรมธุรกิจพลังงาน Department of Mineral Fuels – กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Alternative Energy Development and Efficiency – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน The Energy Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) PTT Public Company Limited – บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงพลังงาน

Institute of  Energy Funds Management (Public Organization) – สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Internal Trade (DIT) – กรมการค้าภายใน Department of Foreign Trade (DFT) – กรมการค้าต่างประเทศ
Department of International Trade Negotiation (DTN) – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Department of International Trade Promotion (DITP) – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development (DBD) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Intellectual Property (DIP) – กรมทรัพย์สินทางปัญญา
The Public Warehouse Organization (PWO) – องค์การคลังสินค้า (อคส.) (รัฐวิสาหกิจ) The Trade Policies and Strategies Office (TPSO) – สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology) (รวมรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
The Meteorological Department – กรมอุตุนิยมวิทยา The National Statistical Office – สำนักงานสถิติแห่งชาติ
The Communications Authority of Thailand – การสื่อสารแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) TOT Corporation Public Company Limited (TOT) – บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
Thailand Post Company – บริษัท ไปรษณีย์ไทย (รัฐวิสาหกิจ) Software Industry Promotion Agency (Public Organization) (SIPA) – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) – สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) (ETDA) – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of National Resources and Environment)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Water Resources – กรมทรัพยากรน้ำ Department of Groundwater Resources – กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Mineral Resources – กรมทรัพยากรธรณี Department of Marine and Coastal Resources – กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Pollution Control Department – กรมควบคุมมลพิษ Department of Environmental Quality Promotion – กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of National Parks, Wildlife and Plant Life – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช The National Resources and Environment Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Royal Forest Department – กรมป่าไม้  

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพฯ

The Wastewater Management Authority (WMA) – องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) Forest Industry Organization (FIO) – องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
The Botanical Garden Organization (BGO) – องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) The Zoological Park Organization (ZPO) – องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพฯ

Biodiversity-Based Economy Development Office (BEDO) (Public Organization) – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization) – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Lands – กรมที่ดิน Department of Provincial Administration (DOPA) – กรมการปกครอง
Department of Disaster Prevention and Mitigation – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Department of Local Administration (DOLA) – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Public Works and Town and Country Planning – กรมโยธาธิการและผังเมือง The Community Development Department – กรมการพัฒนาชุมชน

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

The Provincial Waterworks Authority (PWA) – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) – การประปานครหลวง (กปน.)
The Provincial Electricity Authority (PEA) – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) The Metropolitan Electricity Authority (MEA) – การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
Marketing Organization – องค์การตลาด  

กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Skill Development – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Department of Employment – กรมการจัดหางาน
Department of Labour Protection and Welfare – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Social Security Office – สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Religious Affairs – กรมการศาสนา The Fine Arts Department – กรมศิลปากร
Department of Cultural Promotion – กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Office of Contemporary Art and Culture – สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Bunditpatanasilpa Institute – สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) Film Archive (Public Organization) – หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Corrections – กรมราชทัณฑ์ Department of Probation – กรมคุมประพฤติ
Department of Special Investigation (DSI) – กรมสอบสวนคดีพิเศษ Rights and Liberties Protection Department (RLPD) – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Department of Juvenile Observation and Protection (DJOP) – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Legal Execution Department – กรมบังคับคดี
Central Institute of Forensic Science (CIFS) – สถาบันนีติวิทยาศาสตร์ Office of Justice Affairs (OJA) – สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.)
Office of the Narcotics Control Board – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
Anti-Money Laundering Office (AMLO) – สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Science Service (DSS) – กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) Office of Atoms for Peace (OAP) – สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) National Science Museum (NSM) – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ

National Innovation Agency (NIA) – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) Geo-informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) – สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) Synchrotron Light Research Institute (SLRI) – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ)
National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) Hydro and Agro Informatics Institute (SAII) – สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
Thailand Center of Excellence for Life Science – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)  

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทย์ฯ

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) – สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) National Science and Technology Development Agency (NSTDA) – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Health (DOH) – กรมอนามัย Department of Mental Health (DMH) – กรมสุขภาพจิต
Department of Disease Control (DDC) – กรมควบคุมโรค Department of Medical Services (DMS) – กรมการแพทย์
Department of Medical Sciences (DMSC) – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Health Service Support (DHSS) – กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine  (DTAM) – กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก The Food and Drug Administration (FDA) – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Government Pharmaceutical Organization (GPO) – องค์การเภสัชกรรม  

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข

Health Systems Research Institute (HSRI) – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of the Education Council (OEC) – สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

(สกศ.)

Office of the Basic Education Commission (OBEC) – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
Office of the Higher Education Commission (OHEC) –สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) Office of the Vocational Education Commission (OVEC) – สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ

Kurusapa Business Organization – องค์การค้าของคุรุสภา  

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ

National Institute of Educational Testing Service (NIETS) (Public Organization) – สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) International Institute for Trade and Development (IITD) (Public Organization) – สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
Mahidol Wittayanusorn School (MWITS) (Public Organization) – โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาฯ

Secretariat Office of the Teacher Council of Thailand – สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (สลค.) The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
National Scout Organization of Thailand (NSOT) – สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) Office of Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel (OTEP) – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Industrial Promotion (DIP) – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) Department of Industrial Works (DIW) – กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
Department of Primary Industries and Mines (DPIM) – กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) Office of the Industrial Economics (OIE) – สำนักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
Office of The Cane and Sugar Board (OCSB) – สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) The Thai Industrial Standards Institute (TISI) – สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

The Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  

สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of the Prime Minister)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
The Government Public Relations Department – กรมประชาสัมพันธ์ The Secretariat of the Prime            Minister – สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Cabinet – สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี The bureau of the Budget- สำนักงบประมาณ
National Intelligence Agency – สำนักข่าวกรองแห่งชาติ Office of the National Security Council – สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the Consumer Protection Board – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Office of the National Education Commission – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Office of the Civil Service Commission – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน Office of the Council of State – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) Office of the Public Sector Development Commission – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Thailand Board of Investment (BOI) – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Office of Small and Medium Enterprises Promotion – สำนักงานส่งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

The Mass Communication of Thailand (MCOT) Public Company Limited –  บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) The Thailand Research Fund  – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

องค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกฯ

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) – องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

Office of the National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) – สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
National Village and Urban Community Fund Office – สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

หน่วยราชการอิสระ (Independent Public Agencies)

Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) – สำนักงานคณะ   กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) Office of the Election Commission of Thailand (ECT) – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
The Administrative Court – ศาลปกครอง Office of the Auditor General of Thailand (OAG) – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(สตง.)

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) – กรุงเทพมหานคร The Constitutional Court – ศาลรัฐธรรมนูญ
Office of the Ombudsman – สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (สผร.) The Secretariat of the Senate – สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
The Secretariat of the House of Representatives – สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Bureau of the Crown Property – สำนัก

งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) – สำนักงานส่งเสริมการจัด

ประชุม (สสปน.)

Bank of Thailand – ธนาคารแห่งประเทศไทย
Office of the Attorney General – สำนัก งานอัยการสูงสุด Royal Thai Police – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
The National Research Council of Thailand (NRCT) – สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

The Royal Institute – ราชบัณฑิตยสถาน
Bureau of the Royal Household – สำนัก

พระราชวัง

The Office of His Majesty’s Principal Private Secretary – สำนักราชเลขาธิการ
Bureau of National Buddhism – สำนัก

งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Office of the Royal Development Project Board – สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

Office of the National Human Rights Commission of Thailand – สำนักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ที่มาของข้อมูล :  https://everydayenglish.pwa.co.th

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 13

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *