หลักการใช้ Future Simple Tense ง่ายที่สุดแล้วอันนี้

0
555

การใช้ Future Simple Tense

หลักการใช้  Future Simple Tense (Tense อนาคตธรรมดา)  เป็นอีกหนึ่ง Tense ที่ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากเท่าไหร่

Future Simple Tense

Future  ฟิวเชอะ= อนาคต

Simple  ซิมเพิล = ธรรมดา

ที่บอกว่า “อนาคตธรรมดา” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น (เช่น ฉันจะทำอะไรบางอย่าง ในเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง

I, You, He, She, It, We, They
will
go
 • will อ่านว่า วิล  แปลว่า จะ

รูปย่อบอกเล่า

I will

He will
She will
It will

We will
They will

I’ll ไอล

He’ll ฮีล
She’ll ชีล
It’ll อิททึล

We’ll วีล
They’ll เดล

รูปย่อปฏิเสธ

I will not ไอ วิล น็อท

He will nott ฮี วิล น็อท
She will not ชี วิล น็อท
It will not อิท วิล น็อท

We will not วี วิล น็อท
They will not เด วิล น็อท

I won’t ไอ โวนท / I’ll not ไอล น็อท

He won’t ฮี โวนท/ He’ll not ฮีล น็อท
She won’t ชี โวนท/ She’ll not ชีล น็อท
It won’t อิท โวนท/ It’ll not อิททึล น็อท

We won’t วี โวนท/ We’ll not วีล น็อท
They won’t เด โวนท/ They’ll เดล น็อท

หลักการใช้

 • หลักการใช้ Future Simple Tenseใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต หรือถ้าพูดง่ายๆคือ จะทำอย่างโน้น อย่างนี้ ในวันข้างหน้า ซึ่งโดยปกติจะมีคำบ่งบอกอนาคตเหล่านี้อยู่ด้วย
  • tonight ทุไนท คืนนี้
  • tomorrow ทุมอโร  พรุ่งนี้
  • next (เน็กซ์ = ถัดไป) +เวลา,  วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, ฤดูกาล หรือ อื่นๆ….
   – next hour เน็กซ์เอาเวอะ ชั่วโมงถัดไป
   – next Monday, next Tuesday, next Wednesday…..
   – next week  เน็กซ์วีค สัปดาห์ถัดไป
   – next month เน็กซ์มันธ เดือนถัดไป
   – next spring,  next summer, next fall, next winter / next hot season, next rainy season, next hot season
   – next year เน็กซ์เยีย ปีถัดไป
 • เนื่องจากว่าเป็นการคิดหรือคาดการณ์ จึงมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย
  • probably อาจจะ
  • think คิดว่า
  • sure มั่นใจ
  • expect คาดว่า
  • know รู้ว่า
 • หลักภาษาดั้งเดิม I กับ We  ใช้ shall ที่เหลือใช้ will แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ will แทน shall ดังนั้น ตัวอย่างในที่นี้ประธานทุกตัวจะใช้ will ทั้งหมด ส่วนหลักการใช้ will กับ shall จะมีอีกบทเรียนหนึ่งครับ

ประโยคบอกเล่า

I will watch Chin Jang tonight. ฉันจะดูชินจังคืนนี้

She will probably leave next month. หล่อนอาจจะไปเดือนหน้า

I think you will win this game. ผมคิดว่า คุณจะชนะเกมนี้

I’m sure he will go with us. ผมมั่นใจว่าเขาจะไปกับเรา

I don’t know when she will come back.

I will go to school tomorrow. ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้

You will eat papaya salad tonight. คุณจะกินส้มตำคืนนี้

He will clean the car next week. เขาจะล้างรถสัปดาห์หน้า

She will buy a bike next month. หล่อนจะซื้อจักรยานเดือนหน้า

It will snow next season. หิมะจะตกฤดูกาลหน้า

We will fly to London next Monday. เราจะบินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

They will teach English next semester.พวกเขาจะสอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

คำบ่งบอกอนาคต จะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องอนาคตอยู่แล้ว เช่น

I will send this letter to Jane. ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจน

I will call you when I arrive. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึง

Time Line เส้นเวลา

หลักการใช้ Future Simple Tense

ไทมไลน์ของ Future Simple Tense ค่อนข้างดูง่ายครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งเป็นจุดใดจุดหนึ่งของเวลา อย่างที่บอกไว้ครับ จะมีคำศัพท์ระบุเวลาด้วยหรือไม่ก็ได้

ประโยคปฏิเสธ

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธก็แสนง่าย เติม not เข้าไปหลัง will แค่นั้นเอง

I will not go to school tomorrow. ฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้

You won’t eat papaya salad tonight. คุณจะไม่กินส้มตำคืนนี้

He will not clean the car next week. เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้า

She won’t buy a bike next month. หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้า

It will not snow next season. หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้า

We won’t fly to London next Monday. เราจะไม่บินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

They will not teach English next semester. พวกเขาจะไม่สอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

ประโยคคำถาม

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามก็ใช้สูตรเดิม คือ ถ้ามีกริยาช่วยในประโยค ให้ใช้กริยาช่วยขึ้นต้นประโยคได้เลย กริยาช่วยใน Future Simple Tense คือ will

 • การถามรูปแบบประโยคบอกเล่า

Will + ประธาน + กริยาช่องที่ 1

Will + ประธาน + กริยาช่องที่ 1

 • การถามรูปแบบประโยคปฏิเสธ

Will + ประธาน + not+กริยาช่องที่ 1

.

Won’t+ ประธาน + กริยาช่องที่ 1

Will I  go to school tomorrow? ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหม
Yes, you will./ No, you won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will you  eat papaya salad tonight?  คุณจะกินส้มตำคืนนี้ใช่ไหม
Yes, I will. / No, I wont. ใช่ / ไม่ใช่

Will he not clean the car next week? เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้าใช่ไหม
Yes, he will. / No, he wont. ใช่ / ไม่ใช่

Will she not buy a bike next month? หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้าใช่ไหม
Yes, she will. / No, she wont. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t it snow next season? หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้าใช่ไหม
Yes, it will. / No, it wont. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t we fly to London next Monday? เราจะไม่บินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า
Yes, it will. / No, it wont. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t they teach English next semester? พวกเขาจะไม่สอนภาษาอังกฤษเทอมหน้าใช่ไหม
Yes, they will. / No, they wont. ใช่ / ไม่ใช่


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here