Menu

เพลงกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Do Follow Me

กิจกรรมนี้ ปกติจะให้นักเรียนตั้งเป็นวงกลม ร้องรำทำเพลงเิดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ พอถึงท่อน Do follow me ครูจะทำท่าทางก่อน แล้วครูจะชี้ไปที่นักเรียนคนใดคนหนึ่ง นักเรียนคนนั้นต้องออกจากวงมาทำท่าทางให้เพื่อนทำตาม แล้วนักเรียนคนนั้นก็ชี้ไปที่เพื่อนคนใด ให้เพื่อนคนนั้นออกมาทำท่าทาง เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ครับ

Do Follow Me

We are all happy fellows 

Singing  and  always  smiling ( twice )

Do follow me,  Do follow me,  do follow  follow  me

Do follow me,  Do follow me,  do follow  follow  me

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *