แบบฝึกหัด Wh Questions (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
852

แบบฝึกหัด wh-question นะครับ มีหลายตัว เช่น who, what, where, when, why, how และปลีกย่อยเล็กน้อยของ what และ how ถ้าทำได้เต็มแสดงว่ามีความเข้าใจการใช้ wh-question เป็นอย่างดี

แบบฝึกหัด Wh-Questions

แบบฝึกหัด wh questions

คำว่า How แปลว่า อย่างไร แต่ถ้าต่อท้ายด้วยคำต่างๆ ความหมายก็จะเปลี่ยนไปครับ ระวังให้ดีเชียว

Wh Questions – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____ car is that? That's my car.

_____ people are there in your family? Five people.

_____ do you go shopping? Every Sunday.

_____ is she crying? She wants a doll.

_____ is that Big Ben? About 96 metres

_____ is this train? About two hundred meters.

_____ do you have in your bag? It's a book.

_____ are you going? To the post office.

_____ is your father? He's 50.

_____ is that shirt? It's 100 dollars.

____ is your birthday? It's in June.

_____ is the post office? About 1 kilometer.

_____ is Mount Fuji? About 3,776 meters.

_____ are you doing? I'm OK, thanks.

_____is that girl? That is my friend, Jane.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ