แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม. 3

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน     และฟัง สนทนา พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูล บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

 สาระการเรียนรู้

1) Language Features and Functions

Vocabulary: Food and drink, food adjectives, eating out in a restaurant or bar

Grammar: Future simple (affirmative and negative form), infinitive of purpose

Pronunciation:The sound /l/ in will /wΙl/

Functions: Understanding and choosing food on a menu, ordering and offering something to  eat, describing food, talking about food

2) Language Skills

Listening: ฟังและระบุภาพและชื่ออาหารจากบทสนทนาที่ฟัง

Speaking: พูดสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร, พูดเกี่ยวกับอาหารที่ชอบ พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยการซื้อของ

 Reading:อ่านบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ, อ่านเพื่อหารายละเอียด  อ่านเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ

Writing:   เขียนย่อหน้าสั้นๆ เกี่ยวกับอาหารที่ตนเองชอบ/ไม่ชอบ เขียนประโยคโดยใช้ Future simple (affirmative and negative form)

เขียนอีเมลบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่นัดพบของตนเองกับเพื่อน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 28

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *