Menu

abondon to ปล่อยตามอารมณ์ – กริยาวลีน่ารู้

abandon-to

กริยาวลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันนี้ขอเสนอ “abandon to อะแบ๊นเดิน ทู”

ความหมาย ปล่อยตามอารมณ์นั้นๆ หรือจมอยู่ในอารมณ์นั้นๆ เช่น

She abandoned herself to grief since her son passed away.
ชี อะแบ๊นเดิน ทู เฮอเซ็ลฟ ซินส เฮอ ซัน พาสท อะเว
หล่อน จมปลักอยู่ ในความเศร้า ตั้งแต่ ลูกชาย เธอ เสียชีวิต

Don’t abandon yourself to despair. Everything’s gonna be alright.
ด้นท อะแบ๊นเดิน ยัวเซ็ลฟ ทู ดิสแป๊ เอ็ฝริธิงส กอนนา บี ออลไร๊ท
อย่า ปล่อย ตัวคุณเอง อยู่ในความสิ้นหวังเลย ทุกอย่าง จะต้อง ดีขึ้น

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *