บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-6 doc ดาวน์โหลดเอาไปใช้กันให้ไวเลยจ้า…

น้องๆนักเรียนในระดับประถมศึกษารู้จักคำศัพท์กันกี่มากน้อยเอ่ย มาดาวน์โหลดบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-6 doc ไปฝึกปรือกันนะครับ จะได้ฟุดฟิดฟอไฟกับเขาให้คล่องๆไปเลย

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-6 doc

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ

บัญชีคำศัพท์ต่อไปนี้จัดทำโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษคับผม

ที่มาของการจัดทำบัญชีคำศัพท์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศแม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ และมีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่กำหนด

สำหรับแต่ละระดับชั้น สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 150-200 คำ

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนคำศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวล
ของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพิจารณาจัดทำเอกสาร“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 220

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *