skip to Main Content

ข้อสอบ TOEIC คืออะไร แนวข้อสอบ TOEIC (โทอิค) จากไซต์ผู้จัดสอบอย่างเป็นทางการ

คำว่า TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication แปลว่า การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) คือ "การทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษประจำวันของคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ" ข้อสอบ TOEIC มีอะไรบ้าง ข้อสอบ TOEIC มีครบทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษเลยครับ ได้แก่ Listening and Reading (การฟังและการอ่าน) Speaking and Writing (การพูดและการเขียน) แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยว่าจะจัดสอบทั้ง 4 ทักษะหรือเปล่า ข้อสอบ TOEIC  Listening and Reading การวัดความสามารถในการฟังและการอ่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดทักษะของผู้เข้าสอบในด้านการฟังและการอ่านที่จำเป็นต้องใช้ในสถานที่ทำงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงดังนี้ ทักษะการฟังจะใช้ในการสื่อสารแบบซึ่งๆหน้า ใช้ในการจัดการประชุม…

Read More

ทิปส์ ข้อสอบ TOEFL Speaking ข้อ 1&2

ทิปส์การทำข้อสอบจากเจ้าหน้าที่โทเฟิลครับ มาดูคำแนะนำการทำข้อสอบ Speaking ข้อ 1&2 ว่าจะตอบอย่างไรให้ได้คะแนนสูงๆ และมีวิธีฝึกกันอย่างไรบ้าง ข้อสอบ Speaking ข้อ 1&2 เป็นข้อสอบที่ให้เราพูดจากความคิดเห็นส่วนตัว หรือจากประสบการณ์ของเราเอง สิ่งที่เขาต้องการคือ เราพูดได้เป็นธรรมชาติมาน้อยเพียงใดนั่นเอง โครงสร้างของข้อสอบ ทิปส์ในการตอบคำถาม การให้คะแนน ตัวอย่างการตอบคำถาม การฝึกเพื่อเพิ่มทักษะ มีหัวข้อกำหนดให้พูด มีเวลา 15 วินาทีในการเตรียมตัว มีเวลา 45 วินาทีในการพูด คำถามที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น จงพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในความทรงจำที่เกิดขึ้นขณะที่คุณเรียนอยู่ และอธิบายว่าทำใมเหตุการณ์นั้นๆทำให้คุณระลึกความทรงจำดีๆ คำถามที่ 2 เป็นคำถามที่มีสองสถานการณ์ หรือสองความคิดเห็น แล้วถามว่าเราชอบอันไหน…

Read More

รูปแบบข้อสอบ Reading ของ TOEFL 3 ชนิด 10 ประเภท

ในส่วนของ Reading จะเป็นการวัดความสามารถในการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาจากตำราเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเนื้อหาทั่วๆไป หลากหลายกลุ่มวิชา ซึ่งเป้าหมายของข้อสอบคือผู้เรียนอ่านแล้วรู้เรื่องไหม และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการออกข้อสอบแนวนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆดังนี้ อ่านเอาใจความสำคัญ • อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อหา • เพิ่มขีดความสามารถในการอ่าน มีความเข้าใจเบื้องต้น • มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริง และรายละเอียด ตลอดจนความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฎใหนประโยค • บอกอ้างอิงถึงสิ่งที่บอกเป็นนัย ในข้อความ อ่านเพื่อเรียนรู้ • รู้จักการจัดลำดับความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของเนื้อความ • เข้าใจความสำพันธ์ของแนวความคิดในเนื้อหา • สามารถรวบรวมข้อมูล จัดเป็นหมวดหมู่ หรือสรุปข้อมูลสำคัญๆได้ • อนุมานความเชื่อมโยงของแนวความคิดในเนื้อหาได้ ประเภทคำถาม Reading  ทั้ง 10…

Read More

รูปแบบของข้อสอบ TOEFL ครบทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ข้อสอบ TOEFL เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครบทั้งสี่ทักษะเลยคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  และในขณะที่คุณกำลังทดสอบอยู่นั้นบางทีก็จะต้องใช้หลายทักษะในการทำข้อสอบเพียงข้อเดียว เช่น  อ่าน และฟัง และพูดโต้ตอบ  ฟังแล้วตอบคำถาม  อ่าน ฟัง แล้วเขียนโต้ตอบ (พิมพ์เอา) อ่าน อ่านเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ 3-4 เรื่อง  ตอบคำถาม จำนวน 36-56 คำถาม ใช้เวลา 60-80 นาที ฟัง ฟังอาจารย์บรรยาย หรือการอภิปรายและบทสนทนาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นสถานศึกษา แล้วตอบคำถาม จำนวน 34-51 ข้อ ใช้เวลา 60-90 นาที พัก…

Read More

TOEFL โทเฟิล คืออะไร ใครบ้างต้องสอบ ใครยอมรับผลสอบนี้บ้าง

TOEFL อ่านว่า toʊfəl (โท๊เฟิล) ย่อมาจาก Test Of English as a Foreign Language แปลว่า การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นการทดสอบวัดความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นจำเป็นต้องทดสอบโทเฟิลนี้  วิวัฒนาการรูปแบบข้อสอบ การสอบโทเฟิลจัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) มีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) และยังคงมีการสอบในปัจจุบัน โดยรูปแบบการสอบมีการปรับปรุงเปลียนแปลงตลอดเวลา เริ่มแรกโดยการทำข้อสอบกับกระดาษ (PBT - Paper-Based Test)อันนี้เรารู้จักกันดี ต่อมาสอบกับคอมพิวเตอร์โดยการบรรจุข้อสอบลงในคอมพิวเตอร์และให้เราลงในคอมเลย (CBT - Computer-Based Test)แต่…

Read More