skip to Main Content

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน เวลาหมดแล้ว

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย
คุณครูบางท่านก็สอนเกินเวลา นักเรียนก็ทักท้วงได้ด้วยประโยคง่ายๆ เหล่านี้

  • Miss/sir the time is up.
    มิส / เซอ เดอะ ไทม มิส ซัพ ( คุณครูครับ หมดเวลาแล้วครับ)
  • Miss/ sir the time is over.
    มิส / เซอ เดอะ ไทม มิส โซเวอะ (คุณครูครับ เวลาหมดแล้วครับ)
  • I’m afraid the time is up.
    ไอม มะเฟรด เดอะ ไทม มิส ซัพ (ผมเกรงว่า เวลาหมดแล้ว)

Miss = ครูผู้หญิง / sir = ครูผู้ชาย

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *