come from… มาจาก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “come from…”  อ่านว่า คัม ฟรอม แปลว่า มาจาก….

แต่คำว่า come from… ต้องตามด้วยถิ่นกำเนิดนะครับ ไม่ได้หมายถึงมาจากทำธุระโน่นนี่นั่นในภาษาไทยเรานะครับ

Come from ความหมาย

Where do you come from?
แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

I come from Thailand.
ไอ คัม ฟรอม ไท๊แลนด
ฉัน มา จาก ประเทศไทย

Where do you come from?
แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

I come from Paris.
ไอ คัม ฟรอม แพ๊เริส
ฉัน มา จาก ปารีส

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *