คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร S

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร S

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด S ครับ คำศัพท์ในหมวดนี้ค่อนข้างเยอะหน่อย

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
705 sad แซด เศร้า
706 safe เซฟ ปลอดภัย
707 sail เซล ล่องเรือ
708 salt ซ๊อลท เกลือ
709 same เซม เหมือนกัน
710 save เซฝ ช่วยชีวิต
711 say เซ พูด
712 scale สเกล ตาชั่ง
713 school สกูล โรงเรียน
714 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร์
715 score สกอ คะแนน
716 sea ซี ทะเล
717 search เซิช ค้นหา
718 season ซี๊เซิน ฤดู
719 seat ซีท ที่นั่ง
720 second เซ๊เคิน ที่สอง
721 section เซ็คเชิน แผนก
722 see ซี เห็น
723 seed สีด เมล็ด
724 seem ซีม ดูเหมือน
725 select ซิเล็คท เลือก
726 self เซ็ลฟ เอง
727 sell เซ็ล ขาย
728 send เซ็นด ส่ง
729 sense เซ็นซ ประสาทสัมผัสทั้งห้า
730 sentence เซ็นเทินส ประโยค
731 separate เซ็พพะเริท แยกกัน
732 serve เซิฝ บริการ
733 set เซ็ท จัด
734 settle เซ็ทเทิล ตั้งรกราก
735 seven เซ็ฝเฝิน เจ็ด
736 several เซ็ฝเริล หลาย
737 shall แชล จะ
738 shallow แช๊ลโล ตื้น
739 shape เชพ รูปร่าง
740 share แช แบ่งปัน
741 sharp ชาพ คม, แหลม
742 she ชี หล่อน
743 sheep ชีพ แพะ
744 sheet ชีท แผ่น
745 shell เช็ล หอย
746 shine ไชน ส่องแสง
747 ship ชิพ เรือใหญ่
748 shirt เชิ๊ท เสื้อเชิ๊ต
749 shoe ชู รองเท้า
750 shop ช็อพ ร้านค้า
751 shore ชอ ฝั่ง
752 short ชอท สั้น, เตี้ย
753 should ชุด ควรจะ
754 shoulder โช๊ลเดอะ บ่า
755 shout เช๊า ตะโกน
756 show โช แสดง
757 side ไซด ด้าน
758 sight ไซ๊ท การมองเห็น
759 sign ไซน สัญลักษณ์
760 single ซิ๊งเกิล โสด
761 sister ซิ๊สเตอะ พี่สาว, น้องสาว
762 sit ซิท นั่ง
763 six ซิกซ หก
764 size ไซส ขนาด
765 skill สกิล ทักษะ
766 skin สกิน ผิวหนัง
767 skirt สเกิท กระโปรง
768 sky สกาย ท้องฟ้า
769 sleep สลีพ นอน
770 slip สลิพ ลื่น
771 slow สโล ช้า
772 small สมอล เล็ก
773 smell สเม็ล ดม
774 smile สไมล ยิ้ม
775 snow สโน หิมะ
776 so โซ ดังนั้น
777 sock ซ็อค ถุงเท้า
778 soft ซอฟท นุ่ม
779 soil ซอยล ดิน
780 soldier โซ๊ลเจอะ ทหาร
781 solution ซะลู๊เชิน ทางแก้ปัญหา
782 solve ซ๊อลฝ แก้ปัญหา
783 some ซัม บาง (คน, อัน, ตัว)
784 son ซัน ลูกชาย
785 song ซอง เพลง
786 soon ซูน ในไม่ช้า
787 sorry ซ๊อริ เสียใจ
788 sound ซาวด เสียง
789 south เซาธ ทิศใต้
790 space สเปส อวกาศ, พื้นที่
791 speak สปีค พูด
792 special สเป๊เชิล พิเศษ
793 speech สปีช คำพูด
794 speed สปีด ความเร็ว
795 spell สเป็ล สะกด
796 spend สเป็น ใช้ (เวลา, เงิน)
797 sport สปอท กีฬา
798 spot สป็อท จุด
799 spread สเปรด ขยาย
800 spring สปริง ฤดูใบไม้ผลิ
801 square สแกว๊ จัตุรัส
802 stand สแตนด ยืน
803 star สตา ดาว
804 start สตาท เริ่ม
805 state สเตท รํฐ
806 station สเต๊เชิน สถานี
807 stay สเต พัก
808 steam สตีม ไอน้ำ
809 step สเต็พ ก้าว
810 stick สติค ติด
811 still สติล ยังคง, นิ่ง
812 stone สโตน หิน
813 stop สต็อพ หยุด
814 store สตอ ร้านค้า
815 story สต๊อริ เรื่องราว
816 straight สเตรท ตรง
817 strange สเตรนจ แปลก
818 stream สตรีม ลำธาร
819 street สตรีท ถนน
820 stretch สเตร็จ ยืดขยาย
821 strike สไตรค ตี, ประท้วง
822 string สตริง เชือก
823 strong สตรอง แข็งแรง
824 student สตู๊เดินท นักเรียน
825 stupid สติ๊วผิด โง่
826 subject ซั๊บเจ็คท วิชา, หัวข้อ
827 substance ซั๊บซเตินซ สาร
828 succeed ซัคซี๊ด สำเร็จ
829 success ซัคเซ็ซ ความสำเร็จ
830 such ซัช เช่นนั้น
831 sudden ซั๊ดเดิน ทันที
832 sugar ชู๊เกอะ น้ำตาล
833 suggest ซะเจ๊สท แนะนำ
834 suit ซูท ชุดสูท
835 summer ซั๊มเมอะ ฤดูร้อน
836 sun ซัน พระอาทิตย์
837 supply ซะพล๊าย แจกจ่าย
838 support ซะพ๊อท สนับสนุน
839 sure ชัว มั่นใจ
840 surface เซ๊อเฟส พื้นผิว
841 surprise ซะไพรซ ความแปลกใจ
842 sweet สวีท หวาน
843 swim สวิม ว่ายน้ำ
844 symbol ซิ๊มเบิล สัญลักษณ์
845 system ซิ๊สเติม ระบบ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 130

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *