คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W ครับ…

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร W

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U-V
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
933 walk วอค เดิน
934 wall วอล กำแพง
935 want ว็อนท ต้องการ
936 war วอ สงคราม
937 warm วอม อุ่น
938 warn วอน เตือน
939 wash วอช ซัก, ล้าง
940 watch ว็อทช ดู
941 water ว๊อเทอะ น้ำ
942 wave เวฝ คลื่น, โบกมือ
943 way เว ทาง, หนทาง
944 we วี พวกเรา
945 weak วีค อ่อนแอ
946 wear แว สวมใส่
947 weather เว็ธเธอะ สภาพอากาศ
948 week วีค สัปดาห์
949 weigh เว มีน้ำหนัก
950 weight เวท น้ำหนัก
951 well เว็ล ดี, อ้อ
952 west เว็สท ทิศตะวันตก
953 wet เว็ท เปียก
954 what ว็อท อะไร, สิ่งที่
955 wheel วีล ล้อ
956 when เว็น เมื่อ, เมื่อไหร่
957 where แว ที่ไหน, สถานที่ซึ่ง
958 whether เว็ธเธอะ ว่า…หรือไม่
959 which วิช อันไหน, ที่
960 while ไวล ขณะที่
961 white ไวท สีขาว
962 who ฮู ใคร, ผู้ที่
963 whole โฮล ทั้งหมด
964 whose ฮุส ของใค
965 why วาย ทำไม, เหตุผลที่
966 wide ไวด กว้าง
967 wife ไวฟ ภรรยา
968 wild ไวลด จากป่า
969 will วิล จะ
970 win วิน ชนะ
971 wind วินด ลม
972 wine ไวน์ ไวน์
973 window วิ๊นโด หน้าต่าง
974 wing วิง ปีก
975 winter วิ๊นเทอะ ฤดูหนาว
976 wire ไวร ลวด
977 wish วิช ปรารถนา
978 with วิธ กับ
979 woman วู๊เมิน ผู้หญิง
980 wonder วั๊นเดอะ แปลกใจ
981 wood วุด ไม้
982 word เวิด คำ
983 work เวิค งาน, ทำงาน
984 world เวิลด โลก
985 worse เวิส เลวกว่า
986 would วูด จะ
987 write ไรท เขียน
988 wrong รอง ผิด

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 97

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *