แบบฝึกหัด How… ทั้งตระกูล (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด How much, How many, How often, How far, How long etc. และอื่นๆในตระกูล How ที่สำคัญๆ เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  How ต่างๆ มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด How ทั้งตระกูล

แบบฝึกหัด how

คำว่า How แปลว่า อย่างไร แต่ถ้าต่อท้ายด้วยคำต่างๆ ความหมายก็จะเปลี่ยนไปครับ ลองมาทดสอบดูกันเลย ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

How Family – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____money do you have? - I have 100 dollars.

_____ do you clean the room? - Everyday.

_____brothers do you have? - I have two brothers.

_____ is the market from here? - About two-minute walk.

_____is the Great Wall of China? - About 8,851 kilometers.

_____is the Nile River? - About 6,650 kilometers

____ tigers can you see? - I can see ten tigers.

_____ is Mount Everest? - About 8,848 meters.

_____ is that building? - I have no idea.

_____milk do you drink a day? - Three glasses.

_____ will you stay here? - Three weeks.

_____is your brother? - He is sixteen.

_____ is Jim? About - Five feet.

_____ do you get up late? - I never get up late.

_____ is that car? - It's about 12,000 dollars.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 74

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *