skip to Main Content

How many people are there in your family? ในครอบครัวของคุณมีกี่คน

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน How many people are there in your family?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน

ครอบครัวคุณมีกี่คน

A: How many people are there in your family?
ฮาว เม็นนิ พี๊เพิล อา แด อิน ยัว แฟ๊มลิ
ใน ครอบครัว ของคุณ มี กี่ คน

 

B: There are five people. What about you?
แด อา ไฟฝ พี๊เพิล ว็อท อะเบ๊า ยู
มี ห้า คน แล้วคุณล่ะ

 

A: There are three people in my family.
แด อา ธรี พี๊เพิล อิน มาย แฟ๊มลิ
มี สาม คน ใน ครอบครัว ของฉัน

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

there แปลว่า ที่นั่น
are แปลว่า เป็น อยู่ คือ
แต่ there are แปลว่า มี

how แปลว่า อย่างไร
many แปลว่า มาก
How many แปลว่า มากอย่างไร แปลเป็นไทยว่า มากแค่ไหน หรือ กี่

What about………….. เป็นสำนวน แปลว่า แล้ว………..ล่ะ

คำศัพท์

how ฮาว อย่างไร
many เม็นนิ มาก
people พี๊เพิล คน, ประชาชน
are อา เป็น อยู่ คือ
there แด ที่นั่น
in อิน ใน
your ยัว ของคุณ
family แฟ๊มลิ ครอบครัว
my มาย ของฉัน
what ว็อท อะไร
about อะเบ๊า เกี่ยวกับ, ประมาณ
you ยู คุณ
advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *