needed แปลว่าอะไร ใช้ยังไง อธิบายการใช้ need กับ need to เข้าใจง่ายๆ

needed เป็นกริยาช่อง 2 ของ need นั่นเอง การใช้ need ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพียงแต่จดจำความหมาย และโครงสร้างประโยคก็สามารถใช้ needได้อย่างถูกต้องแล้ว

needed แปลว่า

การใช้ need needed

need เป็น semi-modal verb คือ กึ่งกริยาช่วยนั่นเอง เพราะคำว่า need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า  “จำเป็นต้อง”  ถ้าเป็นกริยาหลัก แปลว่า “ต้องการ

♦ need เป็น กริยาช่วย

ประโยคบอกเล่าใช้ need + กริยาหลัก

ประโยคปฏิเสธใช้ need not + กริยาหลัก / needn’t + กริยาหลัก

ประโยคคำถาม Need +ประธาน+กริยาหลัก

  • I need go now. ฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้
  • I need not go now. ฉันไม่จำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้
  • Need I  go now? ฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้ใช่ไหม

ปกติแล้ว need มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ หรือ ประธานที่เป็น Nobody, No one

  • You needn’t do homework. คุณไม่จำเป็นต้องทำการบ้าน
  • No one need try this. ไม่ไม่ใครจำเป็นต้องลองสิ่งนี้
  • Nobody need change their clothes. ไม่มีใครจำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ปล. คำว่า need เป็นกริยาช่วยจะไม่มีการผันรูป จะคง needไว้อย่างเดิมไม่ว่าประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์

♦ need เป็น กริยาหลัก

need + กรรม

need + to +กริยาหลัก

  • I need you to know. ฉันต้องการให้คุณรู้
  • You don’t need to go without you. ฉันไม่อยากไป โดยที่ไม่มีคุณ
  • Do you need a car? คุณต้องการรถยนต์ใช่ไหม
  • She needs sugar. หล่อนต้องการน้ำตาล

ปล. คำว่า dare เป็นกริยาหลัก จะการผันรูปไปตามประธาน เช่น She need….

needed เป็นกริยาช่อง 2 ของ need

needed ไว้เล่าเรื่องในอดีต

Yesterday, I needed sugar, but now I need sault.
เมื่อวานฉันต้องการน้ำตาล แต่ตอนนี้ฉันต้องการเกลือ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 54

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *