Silent Letter คืออะไร เรียงคำ A-Z ที่ควรเรียนรู้เบื้องต้น

Silent แปลว่า เงียบ Letter แปลว่า ตัวอักษร ดังนั้น Silent Letter ก็แปลว่าตัวอักษรเงียบใช่ไหม…ใช่ครับ ถูกต้อง แล้วมันเงียบยังไงล่ะ ไปเรียนรู้คำเหล่านั้นพร้อมกันเลย

Silent Letter คืออะไร…

silent letter แปลว่า ตัวอักษรเงียบ หมายถึง ตัวอักษรที่ไม่ต้องออกเสียง พูดง่ายๆคือตัดออกไปเลย คล้ายกับภาษาไทยก็คือตัวการันต์ที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตนั่นเอง แต่ภาษาไทยมักจะอยู่ด้านท้ายนะ เช่น

 • จันทร์ อ่านว่า จัน ไม่อ่านว่า จัน-ทอน
 • โจทย์ อ่านว่า โจด ไม่อ่านว่า โจ-ทย
 • ดาวน์ อ่านว่า ดาว ไม่อ่านว่า ดา-วน เป็นต้น

ขอยกตัวอย่างภาษาอังกฤษสักสองสามคำอธิบายเป็นเบื้องต้นนะครับ เช่น

 • know อ่านว่า โน ไม่ใช่ คโน เพราะตัว k เป็น silent letter
 • Wednesday อ่านว่า เว็นซเดย์ ไม่ใช่ เว็ดเน็สเดย์ เพราะตัว d เป็น silent letter

Silent Letter A-Z

Silent Letter ไม่ได้มีทุกตัวอักษรนะครับ บางตัวก็ไม่มี ดังนี้

Silent Letter A

 • basically อ่านว่า เบ๊สิคลิ
 • Logically อ่านว่า ล๊อจิคลิ
 • Musically อ่านว่า มิ๊วสิคลิ
 • Physically อ่านว่า ฟิ๊สิคลิ

Silent Letter B

 • Bomb อ่านว่า บ็อม
 • Climb อ่านว่า ไคลม
 • Comb อ่านว่า โคม
 • Debt อ่านว่า เด็ท
 • Doubt อ่านว่า เด๊าท
 • Dumb อ่านว่า ดัม
 • Lamb อ่านว่า แล็ม
 • Numb อ่านว่า นัม
 • Plumber อ่านว่า พลั๊มเมอะ
 • Thumb อ่านว่า ธัม
 • Tomb อ่านว่า ทูม

Silent Letter C

 • Ascend อ่านว่า เออะเซ็นดึ
 • Conscious อ่านว่า ค็อนเชิส
 • Descend อ่านว่า ดิเซ็นดึ
 • Disciple อ่านว่า ดิ๊เซอะพลิน
 • Fascinate อ่านว่า แฟ๊สเนท
 • Muscle อ่านว่า มั๊สเซิล
 • Scenario อ่านว่า ซิน๊าริโอ
 • Scene อ่านว่า อ่านว่า ซีน
 • Scent อ่านว่า เซ็นทึ
 • Science อ่านว่า ไซ๊เยินซ
 • Scissors อ่านว่า ซิ๊สเซิส

Silent Letter D

 • Edge อ่านว่า เอ็จ
 • Handkerchief อ่านว่า แฮ็งเคอะชีฟ
 • Handsome อ่านว่า แฮ็นเซิม
 • Sandwich อ่านว่า แซ๊นวิช
 • Wedge อ่านว่า เว็จ
 • Wednesday อ่านว่า เว็นซเดย์

Silent Letter E

 • Age อ่านว่า เอจ
 • Change อ่านว่า เช๊นจึ
 • Clothes อ่านว่า โคลธส
 • mate อ่านว่า เมท
 • kite อ่านว่า ไค๊ทึ
 • move อ่านว่า มูฝ

Silent Letter G

 • Assign อ่านว่า เออะไซ๊น
 • Campaign อ่านว่า แค็มเพ๊น
 • Champagne อ่านว่า แช็มเพ๊น
 • Cologne อ่านว่า เคอะโล๊น
 • Design อ่านว่า ดิไซ๊น
 • Foreign อ่านว่า ฟ๊อเริน
 • Reign อ่านว่า เรน
 • Resign อ่านว่า ริไซ๊น
 • Sign อ่านว่า ไซน

Silent Letter H

 • Ache อ่านว่า เอค
 • Architect อ่านว่า อ๊าคิเท็คท
 • Chaos อ่านว่า เค๊ออ็อส
 • Character อ่านว่า แค๊เริคเทอะ
 • Chemical อ่านว่า เค็มมิเคิล
 • Chlorine อ่านว่า คล๊อรีน
 • Choir อ่านว่า ไคว๊เยอะ
 • Chord อ่านว่า คอด
 • Echo อ่านว่า เอ็คโค
 • Ghost อ่านว่า โกสท
 • Honest อ่านว่า อ็อนนิส
 • Hour อ่านว่า เอ๊าเวอะ
 • Mechanic อ่านว่า เมอะแค๊นนิค
 • Monarchy อ่านว่า ม็อนเนอะคิ
 • Orchestra อ่านว่า อ๊อคิสเตรอะ
 • Scheme อ่านว่า สกีม
 • School อ่านว่า สกูล
 • Stomach อ่านว่า เสติ๊มเมิค
 • What อ่านว่า ว็อท
 • When อ่านว่า เว็น
 • Where อ่านว่า แว
 • Which อ่านว่า วิช
 • While อ่านว่า ไวล
 • White อ่านว่า ไวท
 • Why อ่านว่า วาย

Silent Letter I

 • Business อ่านว่า บิ๊สนิส
 • Businessman อ่านว่า บิ๊สนิสเมิน
 • Businesswoman อ่านว่า บิ๊สนิสวุเมิน

Words with Silent Letter K

 • Knee อ่านว่า นี
 • Kneel อ่านว่า นีล
 • Knife อ่านว่า ไนฟ
 • Knight อ่านว่า ไนท
 • Knit อ่านว่า นิท
 • Knock อ่านว่า น็อค
 • Know อ่านว่า โน
 • Knowledge อ่านว่า น๊อลิจ

Silent Letter L

 • Almond อ่านว่า อ๊าเมินด
 • Balm อ่านว่า บาม
 • Calf อ่านว่า คาฟ (UK) แค็ฟ (US)
 • Calm อ่านว่า คาม
 • Chalk อ่านว่า ชอค
 • Could อ่านว่า คุด
 • Folk อ่านว่า โฟค
 • Half อ่านว่า ฮาฟ (UK) แฮ็ฟ (US)
 • Palm อ่านว่า พาม
 • Salmon อ่านว่า แซ๊เมิน
 • Should อ่านว่า ชุด
 • Talk อ่านว่า ทอค
 • Walk อ่านว่า วอค
 • Would อ่านว่า วุด

Silent Letter N

 • Autumn อ่านว่า อ๊อเทิม
 • Column อ่านว่า ค็อลเลิม
 • Condemn อ่านว่า ค็อนเดิม
 • Damn อ่านว่า แด็ม
 • Solemn อ่านว่า ซ๊อเลิม

Silent Letter O

 • Colonel อ่านว่า เค๊อเนิล

Words with Silent Letter P

 • Coup อ่านว่า คู
 • Cupboard อ่านว่า คั๊บเบิด
 • Psychiatrist อ่านว่า ไซไค๊เออะทริสท
 • Psychic อ่านว่า ไซ๊คิค
 • Psychology อ่านว่า ไซค็อลเลอะจิ
 • Psychotherapy อ่านว่า ไซโคเธ๊ะเรอะพิ
 • Receipt อ่านว่า ริซี๊ท

Words with Silent Letter S

 • Aisle อ่านว่า ไอล
 • Debris อ่านว่า เด๊ะบรี
 • Isle อ่านว่า ไอล
 • Island อ่านว่า ไอ๊เลิน
 • Patios อ่านว่า เแพ๊ะเทีย

Words with Silent Letter T

 • Ballet อ่านว่า แบ็ลเล
 • Castle อ่านว่า ค๊าเซิล (UK) แค๊เซิล (US)
 • Christmas อ่านว่า คริ๊สเมิส
 • Fasten อ่านว่า ฟ๊าเซิน (UK) แฟ๊เซิน (US)
 • Listen อ่านว่า ลิ๊สเซิน
 • gourmet อ่านว่า ก๊อเม
 • Mortgage อ่านว่า ม๊อกิจ
 • Nestle อ่านว่า เน็สเซิล
 • Often อ่านว่า อ๊อเฟิน (หรืออ่านว่า อ๊อฟเทิน ก็ได้)
 • Rapport อ่านว่า แร๊พพอ
 • Wrestle อ่านว่า เร็สเซิล

Silent Letter U

 • Biscuit อ่านว่า บิ๊สกิท
 • Building อ่านว่า บิ๊ลดิง
 • Circuit อ่านว่า เซ๊อคิท
 • Colleague อ่านว่า คอลลี๊ค
 • Disguise อ่านว่า ดิสไก๊ส
 • Guard อ่านว่า กาด
 • Guess อ่านว่า เก็ส
 • Guest อ่านว่า เก็สท
 • Guide อ่านว่า ไกด
 • Guilt อ่านว่า กิลท
 • Guitar อ่านว่า กิท๊า
 • Rogue อ่านว่า โรก
 • Tongue อ่านว่า ทัง
 • Vogue อ่านว่า โวก

Silent Letter W

 • Answer อ่านว่า อ๊านเซอะ (UK) แอ๊นเซอะ (US)
 • Sword อ่านว่า สอด
 • Two อ่านว่า ทู
 • Whole อ่านว่า โฮล
 • Wrap อ่านว่า แร็พ
 • Wreck อ่านว่า เร็ค
 • Wrench อ่านว่า เร็นช
 • Wrinkle อ่านว่า ริ๊งเคิล
 • Wrist อ่านว่า ริสท
 • Wrong อ่านว่า รอง
 • Write อ่านว่า ไรท

Silent Letter X

 • faux pas อ่านว่า โฟ พ๊า

Silent Letter Z

 • rendezvous อ่านว่า ร็อนเดวู

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *