การทำ SWOT หรือ swot analysis คืออะไร

การวิเคราะห์ SWOT (หรือ SWOT analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เป็นเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อช่วยให้บุคคลหรือองค์กรระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจหรือการวางแผนโครงการ  การทำ SWOT ก็เพื่อระบุวัตถุเป้าหมายหรือความเสี่ยงของธุรกิจ รวมทั้งระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นประโยชน์หรืออุปสรรค ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

SWOT Analysis
Author :Xhienne

SWOT analysis คืออะไร

ก่อนอื่นมาดูความายของคำว่า SWOT ก่อนว่ามันแปลว่าอะไร

S ย่อมาจาก Strengths แปลว่า จุดแข็ง

W ย่อมาจาก Weaknesses แปลว่า จุดอ่อน

O ย่อมาจาก Opportunities แปลว่า โอกาส

T ย่อมาจาก Threats แปลว่า อุปสรรค หรือภัยคุกคาม

analysis แปลว่า การวิเคราะห์

SWOT analysis แปลว่า การวิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคนั่นเอง

ความหมายของ SWOT

  • S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
  • W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
  • O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
  • T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

การระบุ SWOTs เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากองค์กรสามารถที่จะทำการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ประการแรกผู้มีอำนาจตัดสินใจควรพิจารณาว่าเป้าหมายสามารถบรรลุได้หรือไม่โดยการวิเคราห์จาก SWOT หากวัตถุประสงค์ไม่สามารถบรรลุได้ต้องเลือกวัตถุประสงค์อื่นและทำซ้ำขั้นตอน

ตัวอย่างการวิเคราะห์สวอต SWOT analysis

การวิเคราห์ SWOT ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของหน่วยงานการศึกษาแห่งหนึ่ง มาดูว่าเขาทำการวิเคระห์ SWOT กันอย่างไร

จุดแข็ง S

1. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน
2. บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน/สาขาวิชา
3. การจัดการศึกษาที่เน้นวิชาการ
4. การจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
5. สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม
6. หลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม

จุดอ่อน W

1. ระเบียบวินัยของเด็กที่อ่อนลง ขาดความรับผิดชอบ และคุณภาพของเด็กที่รับเข้ามาด้อยลงกว่าเดิม
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากเกินไป มีผลต่อกระบวนการฝึกนักเรียน (เกินขอบเขตคำว่า “มีส่วนร่วม”)
3. ขนาดของพื้นที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
4. การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่อง
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก 5 วิชา มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 75 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ต้องการ
6. การประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนถึงผู้ปกครองและบุคคลภายนอกน้อย

โอกาส O

1. ความพร้อมของผู้ปกครอง และศิษย์เก่าที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียน
2. ความพร้อมด้านเศรษฐกิจและปัจจัยสนับสนุนของโรงเรียน
3. ผู้บริหารสูงสุด คณะภราดาลงมือปฏิบัติจริงกับบุคลากรครู
4. ความพร้อม และ ความสามารถของครูที่มีวุฒิทางการศึกษา
5. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรครูดี

อุปสรรค T

1. ข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการทำให้โรงเรียนขาดอิสระในการจัดการศึกษา
2. สถานที่คับแคบ
3. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรควรเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐ/คุณภาพชีวิตของครูผู้สอน
4. การสร้างความเข้าใจถึงนโยบายของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและครูมีทัศนคติและค่านิยมต่อวิชาชีพครูลดลงทำให้จรรยาบรรณครูลดลง
5. ค่านิยมของศิษย์เก่า/ผู้ปกครองที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโรงเรียน

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 7

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *