skip to Main Content

come from… มาจาก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า "come from..."  อ่านว่า คัม ฟรอม แปลว่า มาจาก.... แต่คำว่า come from... ต้องตามด้วยถิ่นกำเนิดนะครับ ไม่ได้หมายถึงมาจากทำธุระโน่นนี่นั่นในภาษาไทยเรานะครับ Where do you come from? แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม คุณ มา จาก ไหน I come from Thailand. ไอ คัม ฟรอม ไท๊แลนด ฉัน มา จาก ประเทศไทย Where…

Read More