skip to Main Content

wake up… ตื่น หรือ ปลุก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า "wake up..."  อ่านว่า เวค อัพ อ่านเร็วๆจะเป็น เวคคัพ แปลว่า ตื่น หรือ ปลุก ตื่น หมายถึง ตื่นขึ้นเอง ส่วนปลุก จะเป็นการปลุกคนอื่นให้ตื่น โดยมีรูปประโยค ดังนี้ wake + someone/ he, she, it, me, us, them + up * wake up + Someone I usually wake up at 7…

Read More