skip to Main Content

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ส่วนประกอบต่างๆ ประเภท และรูปแบบต่างๆ…

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพื่อน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจโต้ตอบกันระหว่างบริษัท หรือ เขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงลูกค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย ลองๆฝึกฝนการเขียนตามรูปแบบ รับรองจะสามารถเขียนได้ในไม่ช้าไม่นาน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ประเภทของจดหมาย (Types) รูปแบบของจดหมาย (format) องค์ประกอบ หรือส่วนประกอบของจดหมาย (Elements) ประเภทของจดหมายภาษาอังกฤษ ประเภทของจดหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ แบบไม่เป็นทางการ หรือแบบเป็นกันเอง แบบเป็นทางการ แบบเป็นกันเอง ก็คือจดหมายที่ส่งหาเพื่อนฝูง พ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหายนั่นเอง ซึ่งไม่ต้องมีรูบแบบที่เลิศหรูอะไรมากมาย ประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อความในจดหมาย แบบเป็นทางการคือ จดหมายที่โต้ตอบในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีรูปแบบของจดหมาย เขียนผิดจากแบบเขาจะว่าเอาได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ กึ่งทางการ เป็นจดหมายที่ใช้สื่อสารกันในเรื่องงานต่างๆ แต่ไม่ต้องการรูปแบบที่เป็นทางการมากนัก และไม่ใช่แบบเป็นกันเองจนไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเล่น รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษ รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า …

Read More