skip to Main Content

บรรณานุกรม เว็บไซต์ การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ไทย-อังกฤษง่ายนิดเดียว

บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม คำว่า "บรรณานุกรม" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ bibliography ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันคือ รายการสื่อสารนิเทศทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย การเขียนบรรณานุกรม เว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ ซึ่งความแตกต่างของแต่ละสำนักอาจจะมีอยู่บ้าง ให้ยึดสำนักที่เราจะทำเป็นหลักนะครับ การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ มศว. วิธีการพิมพ์ บรรทัดแรกของรายการให้เริ่มที่แนวคั่นหน้า หากข้อความยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้เว้นเข้ามา 7 ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่ผลิตหรือปีสืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหล่งข้อมูลที่ค้นได้ การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ของ…

Read More