skip to Main Content

เกณฑ์การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ งานศิลปหัถกรรมนักเรียน 2555

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) 1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1) ระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 1 คน 2) ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 1 คน 3)…

Read More