skip to Main Content

การใช้ if clause (Conditional Sentences) ฉบับอธิบายเข้าใจง่ายๆ กระจ่างสุด

การใช้ if clause บ้างก็เรียก Conditional sentences เป็นเรื่องที่จะว่าง่ายมันก็ง่าย จะว่ายากมันก็ยากนะ เพราะมันต้องใช้ทำความเข้าใจ จินตนาการและการจดจำ ดังนั้นหลักการใช้ if-clause หรือ ประโยคเงื่อนไข จึงถือว่าเป็นไวยากรณ์ในขั้นแอดวานซ์สำหรับผู้เรียนหลักภาษา if clause คืออะไร if แปลว่า ถ้า clasue แปลว่า อนุประโยค ดังนั้น if clause คือ อนุประโยค ถ้า..... conditional sentences คือ conditional แปลว่า เงื่อนไข sentences แปลว่า ประโยค conditional…

Read More