skip to Main Content

ข้าราชการบำนาญภาษาอังกฤษ ครูบำนาญ ตำรวจบำนาญ เขาเรียกว่าอย่างนี้

ข้าราชการบำนาญ ครูบำนาญ ตำรวจบำนาญ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรนั้น วันนี้จะมาเฉลยให้ได้รู้กันว่าเขาเรียกกันว่าอย่างไร ข้าราชการบำนาญภาษาอังกฤษ ♦ "ข้าราชการ" คือ คนที่ทำงานในหน่วยงานราชการ กินเงินเดือนภาษีของประเทศชาติ ไม่ว่าจะทำงานอะไร ภาษาอังกฤษเรียกว่า government employee กั๊ฝเวินเมินท อิมพลอยยี๊ (ลูกจ้างรัฐบาล) government official กั๊ฝเวินเมินท อ๊อฟิเชิล (เจ้าหน้าที่รัฐบาล) ส่วนคำว่า "บำนาญ" หมายถึงคนที่เกษียณอายุราชการ แล้วมากินเงินบำนาญที่คำนวณจากเงินเดือน ซึ่งจะได้น้อยลงกว่าตอนรับราชการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "retired" ริท๊ายเอิด แปลว่า เกษียณ ดังนั้น "ข้าราชการบำนาญ" จึงหมายถึง retired government employee ริท๊ายเอิด…

Read More