Menu

คำศัพท์ประถมศึกษา Archive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 154 คำ รวมเป็น 468 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 350-450 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 154 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 314 รวมเป็น 468 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 3 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 act n. การแสดง,การกระ ทำ 2 air

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 2 จำนวน 159 คำ รวมเป็น 314 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน 159 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมกับคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 159 รวมเป็น 314 คำ และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 2 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 again adv. อีกครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 155 คำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ  บัญชีคำศัพท์ด้านล่างจำนวน 155 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย 1 ant n.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถม 708 คำ สำหรับ Spelling Bee จากหลักสูตรกระทรวง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน 27 หมวดหมู่ รวม 708 คำ เหมาะสำหรับการแข่งขัน Spelling Bee ซึ่งเป็นบัญชีคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป 6 ก็ว่าได้ครับ คัดมาจากหลักสูตรกระทรวง 2554 ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรเก่า แต่คำศัพท์ไม่เคยเก่าตามครับ เป็นคำศัพท์ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และจดจำ จากคลังคำศัพท์นี้ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดที่ควรเรียนรู้นะครับ แต่หมายถึงว่าอย่างน้อยควรเรียนรู้ให้ได้ประมาณนี้ แต่ ณ ที่นี้ไม่ได้แยกว่าเป็นประถมต้น หรือประถมปลาย เพียงแต่บ่งบอกว่าระดับประถมศึกษา ถ้าจะเอาไปเป็นคำศัพท์ระดับประถมปลายก็เอาไปใช้ได้เลย แต่ถ้าจะเอามาใช้กับประถมต้น ก็ลองคัดๆเอาที่มันไม่ยากเกินไปให้เด็กๆได้ทดสอบนะครับ ถ้าจะเอาไปแข่งขัน spelling bee ระดับประถมทั่วๆไป คำศัพท์เหล่านี้ก็เหมาะแล้วครับ แต่ถ้าไปชิงระดับประเทศสำหรับเด็กอินเตอร์คงต้องหาคำศัพท์เพิ่มเติมอีก ถ้ามีข้อผิดพลาด หรือพิมพ์ตกหล่นคำไหน ก็สามารถบอกกล่าวได้ โดยพิมพ์ข้อความในกล่องด้านล่างนะครับ คลิกคำศัพท์ประถมศึกษา 708 คำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของทั่วไป 1 basket บ๊าสกิท ตะกร้า 2 bed เบด เตียง 3 bell เบ็ล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Question Words คำแสดงคำถาม ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Question Words คำแสดงคำถาม คำศัพท์เหล่านี้นำดมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 who 2 what 3 where 4 when 5 why 6 how 7 whom 8 whose 9 how many 10 how much 11 how long 12 how far 13 how old

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Prepositions คำบุรพบท ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Prepositions คำบุรพบท คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 in 2 on 3 at 4 under 5 to 6 near 7 next to 8 in front of 9 behind 10 of 11 opposite 12 between 13 over 14 up 15 down 16 through 17

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Possessive คำแสดงความเป็นเจ้าของ ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Possessive คำแสดงความเป็นเจ้าของ คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 my 2 your 3 his 4 her 5 its 6 our 7 their 8 mine 9 yours 10 hers 11 ours 12 theirs  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Pronouns สรรพนาม ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Pronouns คำสรรพนาม คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 I 2 you 3 he 4 she 5 it 6 we 7 they 8 somebody 9 nobody 10 everybody 11 me 12 him 13 her 14 us 15 them 16 this 17 that 18 these

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Helping Verbs กริยาช่วย ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Helping Verbs กริยาช่วย คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 be 2 is 3 am 4 are 5 was 6 were 7 has 8 have 9 had 10 do 11 does 12 did 13 will 14 would 15 can 16 may

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Verbs คำกริยา ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Verbs คำกริยา คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 walk 2 sit 3 stand 4 point 5 show 6 play 7 cook 8 listen 9 watch 10 dance 11 jump 12 hop 13 ride 14 drive 15 stop 16 start 17 begin 18 study