skip to Main Content

See to ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยคการนำไปใช้

เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล see to ซี ทู จัดการ see ชนิดของคำ v to ชนิดของคำ prep คำว่า See แปลว่า เห็น โดยใช้ตาในการมองห แต่คำว่า See to ไม่ได้แปลว่าเห็น หรือใช้ตาในการมองแต่อย่างใด See to แปลว่า จัดการ หรือดูแลแก้ไข โครงสร้างของประโยคคือ See to something something ในที่นี้คือ ปัญหา หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องจัดการแก้ไขนั่นเอง เช่น…

Read More