skip to Main Content

นาง ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้คำว่าอะไรดี Miss, Mrs., Ms., Ma’am ต่างกันอย่างไร

 นางภาษาอังกฤษ กับนางในภาษาไทยล้วนเป็นคำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ซึ่งคำว่า "นาง" ในภาษาอังกฤษคือ Mrs. ถึงแม้จะแปลว่า นาง ในภาษาเขียนก็จริง แต่ภาษาพูดเราจะเรียกว่า "คุณ" กันซะมากกว่า ถ้าเรียกว่านางดูเหมือนจะไม่สุภาพ ดังนั้นใช้ให้ถูกนะครับ นางภาษาอังกฤษคืออะไร Mrs.  คำนิยาม หมายถึง คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานงาน   Mrs. ย่อมาจาก mistress mistress อ่านว่า มิ๊สเทริส แปลว่า หญิงชู้, ครูใหญ่ ... แต่ Mrs. ให้อ่านว่า มิ๊ซซิส คำแปลคือ นาง แต่ใช้จริงแปลว่า คุณ Mrs. นำหน้า สกุล หรือ…

Read More