skip to Main Content

Q&A You are older than I. กับ You are older than me. อันไหนถูก

You are older than I. กับ You are older than me. สองประโยคด้านบนนี้ถ้าแปลเป็นไทย จะได้ความว่า คุณแก่กว่าฉัน ซึ่งน่าจะถูกทั้งสอง แต่จริงๆแล้วมันถูกแค่อันเดียวครับ ประโยคที่ถูกคือ You are older than me. ที่แปลว่าคุณแก่กว่าฉัน แล้ว You are older than I. ผิดตรงไหน ผิดตรงที่หลัง I ต้องมีกริยาตามหลัง เช่น You are older than I am.…

Read More