Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู ก่อนเลิกเรียน

That’s all for today. แด็ท ซอล ฟอ ทุเด (วันนี้พอแค่นี้)   Do you have any questions? ดุ ยู แฮฝ เฝ๊นิ เควสเชิ๋น (มีคำถามอะไรไหม) See you later. ซี ยู เล๊เทอะ (ค่อยเจอกันใหม่) Please don’t forget your homework. พลีส ด๊น ฟอเก็ท ยัว โฮ๊มเวิค (กรุณาอยาลืมการบ้าน) Please clean up your desk. พลีส คลีน นัพ ยัว เดสค (กรุณาทำความสะอาดโต๊ะด้วย) […]

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การแนะนำ

ถ้าครูต้องการแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม สามารถใช้สำนวนเหล่านี้นำหน้า ตามด้วยสิ่งที่จะแนะนำ Why don’t you …….. วาย ด๊น ชู….. (ทำไมเธอไม่…..)  You should/ought to …….. ยู ชุด / ออด ทู …..(เธอควรจะ)   How about ………… ? ฮาว วะเบ้า ……. (……ดีไหม)   What about ……..? ว็อท ทะเบ้า ….. (…..ดีไหม) ตัวอย่าง Why don’t you practice more? ทำไมเธอไม่ฝึกเพิ่มขึ้นละ How about singing ABC song? […]

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู ตรวจสอบความเข้าใจ

หลังจากที่คุณครูสั่ง หรือกล่าวอะไรไปแล้วบ้าง แล้วอยากตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่า ก็สามารถใช้เลือกใช้สำนวนเหล่านี้ได้ Are you with me? อา ยู วิธ มี๊ (พวกเธอฟังฉันอยู่ไหม) Tell  me what you are going to do? เท็ล มี ว็อท ทา ยู โก๊๋วิง ทุ ดู (บอกหน่อยซิว่าพวกเธอกำลังจะทำอะไร) What do you want to ask? ว็อท ดุ ยุ ว็อนท ทุ อาสค How are you going to read it? Silently […]

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู คำชม การให้กำลังใจ

คำชมและคำพูดกระตุ้นให้กำลังใจที่ใช้ในชั้นเรียน ต่อไปนี้มีเยอะมากๆ คุณครูก็ไม่ต้องไปจำทั้งหมดนะครับ เอาตัวที่เราคุ้นๆไว้สักสองสามอันก็พอนะครับ ลองเลือกเอาได้ตามใจชอบเลยครับ That’s right. คำชม Good! กุด (ดี) Very good! เฝ๊ริ กุด (ดีมาก) Great! เกรท (ยอดเยี่ยม) Excellent! เอ็กซะเล็นท์ (ยอดเยี่ยม) How clever you are! เฮา เคล็ฝเฝอะ ยู อา (เก่งจังเลยเธอ) Splendid! สเปล็นดิด (เยี่ยม) Wonderful! วันเดอะฟุล (เยี่ยม) You did a good job! ยู ดิด ดะ กุด จอบ (เธอทำได้ดี) Correct! คะเร็คท […]

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การทักทาย

ภาษาอังกฤษในห้องเรียน คือ ประโยคหรือสำสำนวนง่ายๆ ซึ่งบางทีครูหลายท่านเองก็ไม่รู้ว่าสำนวนง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนนั้นต้องพูดว่าอย่างไร และสำหรับคุณครูที่แม้ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษเองก็สามารถนำไปฝึกใช้กับนักเรียนได้ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าครูในชนบทต้องสอนทุกวิชา แม้ไม่ได้จบเอกนั้นตรงๆ ก็เอาไปใช้ดูนะครับ ไม่ต้องจดจำทั้งหมดก็ได้ เอาสำนวนหากินสักสองสามประโยคก็พอแล้วครับ ภาษาอังกฤษในห้องเรียน การทักทาย ประโยคหากิน Hi/Hello ฮ๊าย / เฮ็ลโล๊ (สวัสดี) Good morning, everybody. กุด ม๊อนิ่ง เอ๊ฟริบ๊อดิ (อรุณสวัสตอนเช้า ทุกคน) How are you class? ฮาว วา ยู คลาส (เป็นอย่างไรบ้างนักเรียน) เพิ่มเติม ไม่ได้ไม่เป็นไร How’s it going? ฮาว สิท โ๊ก๊วิง (เป็นไงบ้าง) How have you been? ฮาว แฮฝ […]