skip to Main Content

รบกวน ภาษาอังกฤษคืออะไร ขอโทษที่รบกวน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง

รบกวน ภาษาอังกฤษมีคำที่ใช้กันอยู่บ่อยๆคือ bother แปลว่า รบกวน ซึ่งเป็นการทำให้คนอื่นเสียเวลา รำคาญ เป็นต้น ทีนี้ถ้าเราทำอะไรก็ตามแต่ที่อาจรบกวนคนอื่น เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรได้บ้าง ขอโทษที่รบกวน ขอโทษที่รบกวน แปลอังกฤษได้ง่ายๆคือ Sorry to bother you. ซ๊อริ ทุ บ๊อเดอะ ยู ขอโทษที่รบกวนคุณ I'm sorry  to bother you. ไอม ซ๊อริ ทุ บ๊อเดอะ ยู ฉันขอโทษที่รบกวนคุณ การขอโทษที่เป็นการรบกวนคนอื่นไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม เช่น ขอโทษที่รบกวนเวลาพักผ่อน ขอโทษที่ทำให้รำคาญ ฉันขอโทษที่รบกวนคุณมากเกินไป ขอโทษถ้าฉันรบกวนคุณ  ให้ใช้สำนวนด้านบนได้เลย ซึ่งสำนวนดังกล่าวเป็นการขอโทษที่เป็นการรบกวนคนอื่น…

Read More