Posts

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับฟุตบอลโลก

/
บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอลโลก…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุณมาจากอังกฤษใช่ไหม

/
บทสนทนา Ted :Hi, Jenny. Nice to see you again. เท็ด…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุณจูนใช่ไหม

/
บทสนทนา Ted :Excuse me. Are you June. เท็ด…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุณมาจากไหน 2

/
บทสนทนา Ted : Where do you come from? เท็ด…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุณมาจากไหน 1

/
บทสนทนา Ted : Where are you from, Jenny? เท็ด…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวเอง 2

/
บทสนทนา Ted : Hello. My name's Ted. เท็ด…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวเอง 1

/
ตัวอย่างบทสนทนา Ted : Hello.…

บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สถานการณ์ต่างๆ

/
บทสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบง่ายๆ…

บทสนทนาภาษาอังกฤษการทักทาย ไม่เป็นทางการ 1

/
ตัวอย่างบทสนทนา ในการนำไปสนทนาจริงนั้น…