Posts

สิบเบี้ยใกล้มือ

สิบเบี้ยใกล้มือ ภาษาอังกฤษ มีสำนวนสุภาษิตว่า - A bird in the hand is worth two in the bush

/
สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า …
สิบเบี้ยใกล้มือ
สิบเบี้ยใกล้มือ

Barking Dogs Never Bite! หมาเห่าไม่กัด

/
สำนวนสุภาษิตที่ว่า หมาเห่าไม่กัดของไทยกับฝรั่งนั้นเป็นตัวเดียวกันเป๊ะเลย…
สิบเบี้ยใกล้มือ

When at Rome, do as Romans do. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

/
สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า…
สิบเบี้ยใกล้มือ

to pull someone's leg ล้อเล่น - สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้

/
สำนวนภาษาอังกฤษประจำวันนี้…
สิบเบี้ยใกล้มือ

สำนวนภาษาอังกฤษ น้ำขึ้นให้รีบตัก Make Hay While the Sun Shines

/
  สำนวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า…
สิบเบี้ยใกล้มือ

สำนวนภาษาอังกฤษ เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร Time and tide wait for no man

/
สำนวนภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า …
สิบเบี้ยใกล้มือ

สำนวนภาษาอังกฤษ it rains cats and dogs.

/
สำนวนที่ว่า It rains cats and dogs.  อิท…