skip to Main Content

หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่สำคัญของไทย

หน่วยงานราชการภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจของไทย มาดูกันว่าหน่วยงานต่างๆของไทยเรา เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้าง บางชื่อเขาอาจไม่ได้แปลแบบคำต่อคำนะครับ จะเป็นการแปลโดยยึดความหมายเป็นสำคัญ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government agencies & state enterprises) หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษคือ Government agencies และรัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษคือ state enterprises มาดูหน่วยงานที่สำคัญๆของไทยกันนะครับ กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary  -สำนักงานปลัดกระทรวง Department of Information…

Read More