Posts

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การดึงความสนใจ

/
คำและวลีต่อไปนี้ เอาไว้สำหรับดึงความสนใจของนักเรียนให้อยู่ที่ครูหรือบทเรียนนะครับ…

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู คำสั่งการจัดการชั้นเรียน

/
คำสั่งในชั้นเรียนต่อไปนี้เป็นประโยชน์มากเลยครัสำหรับคุณครู…

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การขัดจังหวะ

/
ประโยคต่อไปนี้ ไว้สำหรับพูดเพื่อการขัดจังหวะ…

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การเกริ่นเข้าสู่บทเรียน

/
ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคในการกล่าวอะไรสักเล็กน้อยก่อนเข้าสู่บทเรียนครับ…