Posts

ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ รูปแบบสั้นๆ แต่ได้ใจความ พร้อมวิธีการเขียน

/
การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษหน้านี้เป็นการเขียนในเชิงเป็นทางการนะครับ…