skip to Main Content

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเมืองของฉัน My Town

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเมืองของฉัน My Town ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Town เกี่ยวกับเมืองของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าเมืองของเราเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน สภาพของเมืองและภูมิอากาศเป็นอย่างไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I live in a big city. It is called Chicago. It is located in the state of Illinois. More than two and a half million people live here!…

Read More