Tag Archives: แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ มาทดสอบภาษาอังกฤษดูสิว่าคุณเก่งแค่ไหนกัน

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลยผลคะแนนให้ทราบทันทีหลังจากทำแบบฝึกหัด เป็นการวัดประเมินว่าคุณมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด เกณณ์การผ่านของแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบทั่วๆไปคือ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จะให้ดีนั้นคุณควรทำแบบฝึกให้ผ่าน 80 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจบทเรียนดังกล่าวค่อนข้างดีแล้ว แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหลักภาษาทั่วไป ในส่วนนี้จะขอรวบรวมแบบฝึกหัดในเรื่องหลักภาษาเบื้องต้นนะครับ และจะทยอยทำแบบฝึกหัดให้หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการอ่านและการฟัง เพื่อจะได้ครอบคลุมทั้งสี่่ทักษะในการเรียนรู้ภาษา [...]