skip to Main Content

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว    ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 คลิก หน่วยที่ 1 - บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello - คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ - วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ ตัวเองหรือผู้อื่น - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง หน่วยที่ 2 -  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง -  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน…

Read More