skip to Main Content

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ หรือ ใบสำคัญการสมรส ตัวอย่างแปลทะเบียนสมรส

ใบทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรส อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบสมรสมาเก็บไว้ ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการสมรส maririage แปลว่า การแต่งงาน certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ marriage certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้แต่งงานกันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบสมรส หรือ ทะเบียนสมรส แล้วแต่จะเรียก ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage registration A marriage certificate…

Read More