skip to Main Content

ใบหย่า ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ตัวอย่างแปลใบสำคัญหย่าภาษาอังกฤษ

ใบหย่า หรือใบสำคัญการหย่า ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนการหย่า อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบหย่ามาเก็บไว้ ใบหย่า ภาษาอังกฤษ ใบหย่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า Divorce Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการหย่า divorce แปลว่า การหย่า certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ divorce certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้หย่ากันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบหย่า หรือ ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่จะเรียก ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Devorce registration A marriage…

Read More