skip to Main Content

Noun คืออะไร อธิบายคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียด กระจ่างแจ้ง

Noun คืออะไร? Noun คือ คำนาม ภาษาอังกฤษเรียกคำนามว่า "Noun" เป็นคำที่ใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ สภาวะ .. ซึ่งคำนามมีทั้งรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ และนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งในภาษาไทยมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า การ..หรือ ...ความ เช่น การทำงาน ความรัก เป็นต้น คํานามภาษาอังกฤษ แบ่งได้กี่ประเภท คำนามภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประเภท ขึ้นอยู่กับผู้เขียนด้วยว่าจะแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งบางครั้ง การจัดประเภทก็สามารถรวมกันได้ ถ้าเนื้อหามีลัษณะคล้ายกัน หรือบางเนื้อหาที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่ค่อยสำคัญก็ไม่ถูกนำมาจัดประเภทก็ได้ ในบทเรียนนี้ขอแบ่งคำนามออกเป็นประเภทที่มาคู่กันได้ดังนี้ คือ คำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะเจาะจง (Proper Noun) คำนามทั่วไป…

Read More