Posts

ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

/
วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันขอเสนอ…

กินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร - วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

/
คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรประจำวันขอเสนอ…

ไปไหนมา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร - วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

/
"How do you say it in English? "คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรประจำวันนี้ขอเสนอ"คุณไปไหนมา" ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ…

คุณละเมอหรือไง ภาษาอังกฤษ - วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

/
วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันขอเสนอ…