skip to Main Content

e.g. คืออะไร อ่านว่าอย่างไร และย่อมาจากอะไร มาดูคำตอบกันเลย!

e.g. คืออะไร ย่อมาจากอะไร และนำไปใช้อย่างไร ครับ.. คุณถามมาก็จะตอบให้เป็นเบื้องต้นก่อนว่า e.g. ย่อมาจาก exempli gratia ซึ่งเป็นภาษาลาติน ส่วนจะนำไปใช้อย่างไรในหลักการเขียน เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ e.g. คืออะไร e.g. ย่อมาจาก exempli gratia  อ่านว่า เอ็กเซ็มพลิ เกร๊เชอะ e.g.  แปลว่า for example  - ฟอ อิกซ๊ามเพิล (เช่น, ตัวอย่างเช่น) e.g.  อ่านว่า อี จี แต่เวลาอ่านในเนื้อหา จะอ่านออกเสียงว่า "ฟอ อิกซ๊ามเพิล" เหมือนคำว่า ฯลฯ เขาไม่อ่านว่า เก้าลอเก้า…

Read More