skip to Main Content

i.e. คืออะไร i.e. ย่อมาจากอะไร และอ่านว่าอย่างไร มาดูคำตอบกันเลย!

i.e. คืออะไร i.e. ย่อมาจากอะไร และอ่านว่าอย่างไร สรุปสั้นๆไว้ให้ทราบตรงนี้นะครับว่า i.e. คือคำย่อของคำภาษาลาติน  id est แปลว่า “in other words, that is, that is to say" เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า i.e. คืออะไร i.e. ย่อมาจาก  id est - อิดเอ็สท i.e. แปลว่า “in other words, that is, that is to say" …

Read More