skip to Main Content

หลักการใช้ Present Continuous Tense ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเรื่อง is am are

Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense สรุปง่ายๆ  คือ เป็นเท็นส์ที่ใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ♦ โครงสร้าง และหลักการใช้ Present Continuous Tense  Present  เพร๊เซินท= ปัจจุบัน Continuous คอนทินิวอัส = ต่อเนื่อง Present Continuous Tense (Tense ปัจจุบันกำลังทำ) Present Continuous Tense มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Present Progressive Tense ◊ โครงสร้าง present continuous tense…

Read More