skip to Main Content

รักบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ Pure love มาเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาคู่กัน

รักบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ คือ pure love อ่านว่า พยัว ลัฝ คำว่า พยัว ให้อ่านควบกล้ำเร็วๆนะครับ  มาเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาคู่กันดีกว่า

Read More